Blog Details

Zalety prostej spółki akcyjnej

Prosta spółka akcyjna (PSA) jest nowym rodzajem spółki kapitałowej. Wprowadzona została ona do polskiego porządku prawnego dzięki nowelizacji Kodeksu spółek handlowych, a jej przepisy wejdą
w życie 01.07.2021 r.

Analizując przepisy dotyczące PSA należy stwierdzić, że spółka ta posiada mnóstwo zalet, nie tylko te, które są już znane i ustawodawca powielił z pozostałych spółek kapitałowych, lecz  nowe rozwiązania, które na pewno zainteresują przedsiębiorców, którzy rozważają formę prawną dla swojej działalności gospodarczej.

Ciężko jest wymienić wszystkie zalety PSA, ponieważ jest ich bardzo dużo, ale wśród najważniejszych z nich należy wskazać:  szybką rejestrację, świadczenie pracy i usług jako wkład, minimalny kapitał, elastyczne podejście do organów spółki, uproszczoną likwidację oraz wykorzystywanie elektronizacji w działaniu.

Do powstania PSA konieczna jest umowa spółki, może ona być zawarta w tradycyjny sposób tj. akt notarialny albo przy wykorzystaniu wzorca umowy. Dzięki formularzowi istnieje możliwość szybkiej, elektronicznej rejestracji PSA¸ która po upływie 24 godzin od wysłania formularza zostaje otwarta.

Odmiennie od innych spółek kapitałowych, ustawodawca w PSA wprowadził akcję bez nominału. Rozwiązanie takie umożliwia pokrycie akcji wkładem  niepieniężnym,  mającym wartość majątkową, w szczególności świadczeniem pracy lub usług na rzecz spółki.

Kolejną zaletą PSA jest wysokość kapitału, bowiem aby założyć PSA potrzebny będzie kapitał akcyjny o minimalnej wartości 1 zł. Należy również wskazać, że kapitał ten nie ma on charakteru stałego, czyli przy jego podwyższaniu lub obniżaniu nie będzie trzeba zmieniać umowy spółki.

Poza szybko rejestracją PSA, ustawodawca wprowadził nieznaną dotychczas w Kodeksie spółek handlowych uproszczoną procedurę rozwiązania PSA. Procedura ta umożliwia przejęcia całego majątku spółki przez oznaczonego akcjonariusza, pod warunkami określonymi w Kodeksie spółek handlowych.

Kolejną zaletą są przepisy, które umożliwiają założycielom PSA wyboru pomiędzy ustanowieniem dualistycznego systemu organów w spółce (tj. zarządu, który prowadzi sprawy spółki oraz rady nadzorczej, która sprawuje nadzór nad jej działalnością) lub systemu monistycznego, w którym centralnym organem spółki jest rada dyrektorów, która łączy w sobie cechy zarządu i rady nadzorczej.

Zaleta określona jako wykorzystywanie elektronizacji w działaniu ma bardzo szerokie znaczenie, do jej zakresu można zaliczyć m.in.: umożliwienie podejmowania uchwał lub przeprowadzania zgromadzeń akcjonariuszy za pomocą środków komunikowania się na odległość, przeprowadzanie rejestru akcjonariuszy w formie elektronicznej z wykorzystaniem technologii blockchain oraz  umożliwienie obracaniem akcjami za pośrednictwem maila czy komunikatora internetowego.

Mając na uwadze powyższe zalety PSA, można pokusić się o stwierdzenie, że po wejściu w życie przepisów, PSA stanie się jedną z najpopularniejszych form prowadzenia działalności w Polsce.

Kategorie

Decision Are A Professional Attorney & Lawyers Services Provider Institutions. Suitable For Law Firm, Injury Law, Traffic Ticket Attorney, Legacy And More.

Contact Info

+(002) 0121-2843-661
+(002) 0106-8710-594
AR-Coder@arcoder.com
Support@arcoder.com
Menouf City , El-Menoufia, Egypt.
Shibin El-Kom , El-Menoufia, Egypt.

Follow Us

+48 663 965 022