Rozwody

Rozwody

Proces rozwodowy jest niewątpliwie jednym z najtrudniejszych postępowań. Nie chodzi o względy proceduralne, lecz o materię jakiej dotyka, bowiem przedmiotem rozważań sądu w postępowaniu rozwodowym jest ocena stanu więzi między małżonkami oraz sytuacji ich małoletnich dzieci.

Trzeba wiedzieć, że Sądu podczas rozpatrywania sprawie rozwodowej nie tylko ustala, czy nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego oraz kto ewentualnie ponosi za to winę, ale również ustala kwestię władzy rodzicielskiej, kontaktów z dzieckiem i alimentów.

Niewątpliwie każda z podniesionych kwestii, wymaga szczególnej uwagi, przemyślenia stanowiska procesowego i podjęcia roztropnej decyzji. Zwłaszcza, że będzie ona miała znaczący wpływ na nasze późniejsze życie. Dlatego przydatna może okazać się rozmowa z prawnikiem rozwodowym, który racjonalnie i bezstronnie spojrzy na zaistniałą sytuację oraz zaproponuje możliwe rozwiązania.

Kancelaria Radca Prawny Krystian Makowski profesjonalnie i rzetelnie analizuje każdy przypadek, zdając sobie sprawę z tego, że w ten sposób ważą się losy nie tylko osób dorosłych, ale i dzieci. Stara się za każdym razem dobrze doradzić przy podejmowaniu decyzji, jak najszybciej przeprowadzić proces rozwodowy oraz podział majątku po rozwodzie i wspierać małżonków w zakresie osiągnięcia najlepszego rozwiązania.

Dlaczego warto wybrać prawnik z doświadczeniem w sprawach rozwodowych?

Doświadczony prawnik w sprawach rozwodowych sporządzi profesjonalne pisma procesowe w Państwa imieniu, zabezpieczy Państwa interes na czas trwania procesu oraz przygotuje strategię postępowania, która będzie najkorzystniejsza dla Państwa. Ponadto dzięki doświadczeniu prawnik rozwodowy jest w stanie wskazać dowody, które pomogą w wygraniu sprawy rozwodowej.

Pisma procesowe najczęściej sporządzane w sprawach rozwodowych

Kancelaria Radca Prawny Krystian Makowski przygotowuje wszelkie pisma procesowe konieczne w sprawach rozwodowych, w szczególności:
pozew o rozwód,
wniosek o podział majątku po rozwodzie,
pozew o alimenty,
wniosek o uregulowanie opieki nad dziećmi,
wniosek o zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych.

Pytania i odpowiedzi

W sprawach rozwodowych jedną z kluczowych kwestii jest zdecydowanie się, czy rozwód ma mieć miejsce z orzekaniem o winie, czy też bez orzekania. Ma to wpływ na sam przebieg sprawy oraz przyszłościowe konsekwencje. W sprawach rozwodowych Sąd może orzec, iż:

• winni są oboje małżonkowie – takie orzeczenie jest zazwyczaj efektem długotrwałego postępowania rozwodowego, w trakcie którego oboje małżonków obwinia się wzajemnie o rozpad ich małżeństwa, a zarzuty każdej ze stron zostają potwierdzone w trakcie procesu,

• winny jest wyłącznie jeden z małżonków – w takiej sytuacji na jednym z małżonków spoczywa obowiązek udowodnienia, że za rozpad małżeństwa odpowiedzialny jest drugi małżonek,

• rozwiązuje małżeństwo przez rozwód bez orzekania o winie małżonków- sąd wydając to orzeczenie nie wskazuję na winę żadnego z małżonków w kwestii rozpadu związku małżeńskiego. Wyrok ten wydawany jest zazwyczaj na zgodny wniosek obu stron. Jest to najszybsze rozwiązanie, a sam rozwód można uzyskać już na pierwszej rozprawie.
Sprawy rozwodowe nigdy nie mają określonego czasu trwania, czas ten uzależniony jest od kilku czynników, m.in. od:
• stopnia skonfliktowania stron postępowania,
• stopnia zawiłości sprawy,
• zakresu postępowania dowodowego,
• ilości wniosków zgłoszonych przez strony,
• terminów rozpraw wyznaczonych przez sąd.

W przypadku gdy małżonkowie zgodnie wnoszą o rozwód bez orzekania o winie, to sprawa może zakończyć się już na pierwszej rozprawie.
Koszt rozwodu to stała oplata sądowa w wysokości 600 zł, którą uiszcza strona wnosząca pozew lub osoba winna – w przypadku rozwodu z orzekaniem o winie. Należy również zaznaczyć, że całkowity koszt rozwodu to indywidualna kwestia, uzależniona m.in. od rodzaju konfliktu czy pracy poniesionej przez prawnika.
Zupełny rozkład pożycia małżeńskiego nie zawsze musi pociągać za sobą rozwód. Możliwe jest orzeczenie przez sąd separacji na wniosek jednej lub obu stron. Separacja nie powoduje ustania małżeństwa, co jest w przypadku rozwodu. Z tego też względu małżonkowie pozostający w separacji nie mogą ponownie zawrzeć małżeństwa.

W obu sytuacjach sąd decyduje o władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi. Zarówno małżonek pozostający w separacji, jak i rozwiedziony, nie dziedziczą spadku w razie śmierci któregoś z nich.

Zgodnie z powyższym, podstawową różnicą między separacją a rozwodem jest to, że separację można znieść, natomiast rozwód jest ostatecznym rozwiązaniem małżeństwa.

Porady prawne

Kategorie

Decision Are A Professional Attorney & Lawyers Services Provider Institutions. Suitable For Law Firm, Injury Law, Traffic Ticket Attorney, Legacy And More.

Contact Info

+(002) 0121-2843-661
+(002) 0106-8710-594
AR-Coder@arcoder.com
Support@arcoder.com
Menouf City , El-Menoufia, Egypt.
Shibin El-Kom , El-Menoufia, Egypt.

Follow Us

+48 663 965 022