Blog Details

Rozwód

Proces rozwodowy jest niewątpliwie jednym z najtrudniejszych postępowań. Nie chodzi o względy proceduralne, lecz o materię jakiej dotyka, bowiem przedmiotem rozważań sądu w postępowaniu rozwodowym jest ocena stanu więzi między małżonkami oraz sytuacji ich małoletnich dzieci.

Trzeba wiedzieć, że Sądu podczas rozpatrywania sprawie rozwodowej nie tylko ustala, czy nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego oraz kto ewentualnie ponosi za to winę, ale również ustala kwestię władzy rodzicielskiej, kontaktów z dzieckiem i alimentów.

Niewątpliwie każda z podniesionych kwestii, wymaga szczególnej uwagi, przemyślenia stanowiska procesowego i podjęcia roztropnej decyzji. Zwłaszcza, że będzie ona miała znaczący wpływ na nasze późniejsze życie. Dlatego przydatna może okazać się rozmowa z prawnikiem rozwodowym, który racjonalnie i bezstronnie spojrzy na zaistniałą sytuację oraz zaproponuje możliwe rozwiązania.

Kancelaria Radca Prawny Krystian Makowski profesjonalnie i rzetelnie analizuje każdy przypadek, zdając sobie sprawę z tego, że w ten sposób ważą się losy nie tylko osób dorosłych, ale i dzieci. Stara się za każdym razem dobrze doradzić przy podejmowaniu decyzji, jak najszybciej przeprowadzić proces rozwodowy oraz podział majątku po rozwodzie i wspierać małżonków w zakresie osiągnięcia najlepszego rozwiązania.

Dlaczego warto wybrać prawnik z doświadczeniem w sprawach rozwodowych?

Doświadczony prawnik w sprawach rozwodowych sporządzi profesjonalne pisma procesowe w Państwa imieniu, zabezpieczy Państwa interes na czas trwania procesu oraz przygotuje strategię postępowania, która będzie najkorzystniejsza dla Państwa. Ponadto dzięki doświadczeniu prawnik rozwodowy jest w stanie wskazać dowody, które pomogą w wygraniu sprawy rozwodowej.

Pisma procesowe najczęściej sporządzane w sprawach rozwodowych

Kancelaria Radca Prawny Krystian Makowski przygotowuje wszelkie pisma procesowe konieczne w sprawach rozwodowych, w szczególności:

 • pozew o rozwód,
 • wniosek o podział majątku po rozwodzie,
 • pozew o alimenty,
 • wniosek o uregulowanie opieki nad dziećmi,
 • wniosek o zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych.

Rozwód z orzeczeniem o winie czy bez orzekania winy?

W sprawach rozwodowych jedną z kluczowych kwestii jest zdecydowanie się, czy rozwód ma mieć miejsce z orzekaniem o winie, czy też bez orzekania. Ma to wpływ na sam przebieg sprawy oraz przyszłościowe konsekwencje. W sprawach rozwodowych Sąd może orzec, iż:

 • winni są oboje małżonkowie – takie orzeczenie jest zazwyczaj efektem długotrwałego postępowania rozwodowego, w trakcie którego oboje małżonków obwinia się wzajemnie o rozpad ich małżeństwa, a zarzuty każdej ze stron zostają potwierdzone w trakcie procesu,
 • winny jest wyłącznie jeden z małżonków – w takiej sytuacji na jednym z małżonków spoczywa obowiązek udowodnienia, że za rozpad małżeństwa odpowiedzialny jest drugi małżonek,
 • rozwiązuje małżeństwo przez rozwód bez orzekania o winie małżonków- sąd wydając to orzeczenie nie wskazuję na winę żadnego z małżonków w kwestii rozpadu związku małżeńskiego. Wyrok ten wydawany jest zazwyczaj na zgodny wniosek obu stron. Jest to najszybsze rozwiązanie, a sam rozwód można uzyskać już na pierwszej rozprawie.

Ile trwa sprawa rozwodowa?

Sprawy rozwodowe nigdy nie mają określonego czasu trwania, czas ten uzależniony jest od kilku czynników, m.in. od:

 • stopnia skonfliktowania stron postępowania,
 • stopnia zawiłości sprawy,
 • zakresu postępowania dowodowego,
 • ilości wniosków zgłoszonych przez strony,
 • terminów rozpraw wyznaczonych przez sąd.

W przypadku gdy małżonkowie zgodnie wnoszą o rozwód bez orzekania o winie, to sprawa może zakończyć się już na pierwszej rozprawie.

Ile kosztuje rozwód?

Koszt rozwodu to stała oplata sądowa w wysokości 600 zł, którą uiszcza strona wnosząca pozew lub osoba winna – w przypadku rozwodu z orzekaniem o winie. Należy również zaznaczyć, że całkowity koszt rozwodu to indywidualna kwestia, uzależniona m.in. od rodzaju konfliktu czy pracy poniesionej przez prawnika.

Czym różni się rozwód od separacji ?

Zupełny rozkład pożycia małżeńskiego nie zawsze musi pociągać za sobą rozwód. Możliwe jest orzeczenie przez sąd separacji na wniosek jednej lub obu stron. Separacja nie powoduje ustania małżeństwa, co jest w  przypadku rozwodu. Z tego też względu małżonkowie pozostający w separacji nie mogą ponownie zawrzeć małżeństwa.

W obu sytuacjach sąd decyduje o władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi. Zarówno małżonek pozostający w separacji, jak i rozwiedziony, nie dziedziczą spadku w razie śmierci któregoś z nich.

Zgodnie z powyższym, podstawową różnicą między separacją a rozwodem jest to, że separację można znieść, natomiast rozwód jest ostatecznym rozwiązaniem małżeństwa.

Kategorie

Decision Are A Professional Attorney & Lawyers Services Provider Institutions. Suitable For Law Firm, Injury Law, Traffic Ticket Attorney, Legacy And More.

Contact Info

+(002) 0121-2843-661
+(002) 0106-8710-594
AR-Coder@arcoder.com
Support@arcoder.com
Menouf City , El-Menoufia, Egypt.
Shibin El-Kom , El-Menoufia, Egypt.

Follow Us

+48 663 965 022