Krystian Makowski

Krystian Makowski

środa, 21 kwiecień 2021 12:24

Rozwód

Proces rozwodowy jest niewątpliwie jednym z najtrudniejszych postępowań. Nie chodzi o względy proceduralne, lecz o materię jakiej dotyka, bowiem przedmiotem rozważań sądu w postępowaniu rozwodowym jest ocena stanu więzi między małżonkami oraz sytuacji ich małoletnich dzieci.

Trzeba wiedzieć, że Sądu podczas rozpatrywania sprawie rozwodowej nie tylko ustala, czy nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego oraz kto ewentualnie ponosi za to winę, ale również ustala kwestię władzy rodzicielskiej, kontaktów z dzieckiem i alimentów.

Niewątpliwie każda z podniesionych kwestii, wymaga szczególnej uwagi, przemyślenia stanowiska procesowego i podjęcia roztropnej decyzji. Zwłaszcza, że będzie ona miała znaczący wpływ na nasze późniejsze życie. Dlatego przydatna może okazać się rozmowa z prawnikiem rozwodowym, który racjonalnie i bezstronnie spojrzy na zaistniałą sytuację oraz zaproponuje możliwe rozwiązania.

Kancelaria Radca Prawny Krystian Makowski profesjonalnie i rzetelnie analizuje każdy przypadek, zdając sobie sprawę z tego, że w ten sposób ważą się losy nie tylko osób dorosłych, ale i dzieci. Stara się za każdym razem dobrze doradzić przy podejmowaniu decyzji, jak najszybciej przeprowadzić proces rozwodowy oraz podział majątku po rozwodzie i wspierać małżonków w zakresie osiągnięcia najlepszego rozwiązania.

 

Dlaczego warto wybrać prawnik z doświadczeniem w sprawach rozwodowych?

Doświadczony prawnik w sprawach rozwodowych sporządzi profesjonalne pisma procesowe w Państwa imieniu, zabezpieczy Państwa interes na czas trwania procesu oraz przygotuje strategię postępowania, która będzie najkorzystniejsza dla Państwa. Ponadto dzięki doświadczeniu prawnik rozwodowy jest w stanie wskazać dowody, które pomogą w wygraniu sprawy rozwodowej.

 

Pisma procesowe najczęściej sporządzane w sprawach rozwodowych

Kancelaria Radca Prawny Krystian Makowski przygotowuje wszelkie pisma procesowe konieczne w sprawach rozwodowych, w szczególności:

·         pozew o rozwód,

·       wniosek o podział majątku po rozwodzie,

·       pozew o alimenty,

·       wniosek o uregulowanie opieki nad dziećmi,

·       wniosek o zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych.

Rozwód z orzeczeniem o winie czy bez orzekania winy ?

W sprawach rozwodowych jedną z kluczowych kwestii jest zdecydowanie się, czy rozwód ma mieć miejsce z orzekaniem o winie, czy też bez orzekania. Ma to wpływ na sam przebieg sprawy oraz przyszłościowe konsekwencje. W sprawach rozwodowych Sąd może orzec, iż:

·       winni są oboje małżonkowie – takie orzeczenie jest zazwyczaj efektem długotrwałego postępowania rozwodowego, w trakcie którego oboje małżonków obwinia się wzajemnie o rozpad ich małżeństwa, a zarzuty każdej ze stron zostają potwierdzone w trakcie procesu,

·       winny jest wyłącznie jeden z małżonków – w takiej sytuacji na jednym z małżonków spoczywa obowiązek udowodnienia, że za rozpad małżeństwa odpowiedzialny jest drugi małżonek,

·       rozwiązuje małżeństwo przez rozwód bez orzekania o winie małżonków- sąd wydając to orzeczenie nie wskazuję na winę żadnego z małżonków w kwestii rozpadu związku małżeńskiego. Wyrok ten wydawany jest zazwyczaj na zgodny wniosek obu stron. Jest to najszybsze rozwiązanie, a sam rozwód można uzyskać już na pierwszej rozprawie.  

 

Ile trwa sprawa rozwodowa?

Sprawy rozwodowe nigdy nie mają określonego czasu trwania, czas ten uzależniony jest od kilku czynników, m.in. od:

·       stopnia skonfliktowania stron postępowania,

·       stopnia zawiłości sprawy,

·       zakresu postępowania dowodowego,

·       ilości wniosków zgłoszonych przez strony,

·       terminów rozpraw wyznaczonych przez sąd.

W przypadku gdy małżonkowie zgodnie wnoszą o rozwód bez orzekania o winie, to sprawa może zakończyć się już na pierwszej rozprawie.

 

Ile kosztuje rozwód?

Koszt rozwodu to stała oplata sądowa w wysokości 600 zł, którą uiszcza strona wnosząca pozew lub osoba winna – w przypadku rozwodu z orzekaniem o winie. Należy również zaznaczyć, że całkowity koszt rozwodu to indywidualna kwestia, uzależniona m.in. od rodzaju konfliktu czy pracy poniesionej przez prawnika.

 

Czym różni się rozwód od separacji ?

Zupełny rozkład pożycia małżeńskiego nie zawsze musi pociągać za sobą rozwód. Możliwe jest orzeczenie przez sąd separacji na wniosek jednej lub obu stron. Separacja nie powoduje ustania małżeństwa, co jest w  przypadku rozwodu. Z tego też względu małżonkowie pozostający w separacji nie mogą ponownie zawrzeć małżeństwa.

W obu sytuacjach sąd decyduje o władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi. Zarówno małżonek pozostający w separacji, jak i rozwiedziony, nie dziedziczą spadku w razie śmierci któregoś z nich.

Zgodnie z powyższym, podstawową różnicą między separacją a rozwodem jest to, że separację można znieść, natomiast rozwód jest ostatecznym rozwiązaniem małżeństwa.

środa, 28 wrzesień 2016 11:46

Aport przedsiębiorstwa do spółki

Wielu przedsiębiorców przez lata prowadzi swoją działalność w formie jednoosobowej działalności gospodarczej. Ta forma na początku prowadzenia działalności ma zdecydowaną zaletę, gdyż jest najprostszą. Poza tym jej założenie, a następnie prowadzenie jest nieskomplikowane, a także stosunkowo tanie. Wraz z rozwojem firmy forma ta ma jedną podstawową wadę, a mianowicie odpowiedzialność osoby fizycznej całym swoim majątkiem zarówno tym wchodzącym w skład przedsiębiorstwa jak i prywatnym.

Wobec powyższego na pewnym etapie rozwoju działalności należy zastanowić się nad koniecznością zmiany formy prowadzonej działalności. Przekształcając jednoosobową działalność, przedsiębiorca może wybrać wniesienie aportem firmy lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwa rozumianego jako zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych służących prowadzeniu działalności gospodarczej.

W wyniku aportu przedsiębiorca może zawiązać nową Spółkę bądź zwiększyć swój dotychczasowy udział w spółce lub wejść do spółki jako nowy wspólnik. Spółka przejmuje działalność przedsiębiorstwa z momentem zawarcia umowy przeniesienia przedmiotu aport na spółkę lub z dniem wskazanym w umowie aportowej. Cała procedura wniesienia przedsiębiorstwa do spółki trwa szacunkowo około jednego miesiąca.

W wyniku wniesienia takiego aportu do spółki nie powstają zobowiązania podatkowe w podatku dochodowym oraz w podatku od towarów i usług. Wnoszony majątek będzie miał wpływ na wartość kapitału zakładowego.

Na uwagę zasługuje fakt, iż obowiązek uiszczenia podatku dochodowego powstanie dopiero w momencie sprzedaży udziałów spółki przez przedsiębiorcę.

Istotną zaletą tej formy przekształcenia jest stosunkowo krótki czas realizacji i dość niskie koszty. Ważnym aspektem jest to, iż nie jest obligatoryjna współpraca z biegłym księgowym w zakresie wyceny. Należy zwrócić wagę, iż ze względu na ograniczenie ryzyka związanego z wyceną aportu, zarząd nowo powstałej spółki powinien wziąć pod uwagę przygotowanie niezależnej wyceny firmy czy zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Przekształcenie z wykorzystaniem aportu w postaci firmy czy zorganizowanej części przedsiębiorstwa jest dość skomplikowana operacją, która zazwyczaj wymaga wsparcia profesjonalisty w postaci radcy prawnego. Nieprawidłowo przeprowadzony proces będzie narażał firmę na ryzyko podatkowe związane z tym, iż organy podatkowe mogą uznać, że jako aport zostały wniesione elementy majątku, a nie firma czy zorganizowana część przedsiębiorstwa.

czwartek, 28 kwiecień 2016 11:46

Zmiana ustawy Prawo o stowarzyszeniach

Prawo o Stowarzyszeniach to ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Dz.U. 1989 nr 20 poz. 104.), 20 maja 2016 r. weszła w życie, długo wyczekiwana jej nowelizacja. Poniżej zwrócę uwagę na kilka najważniejszych zmian wprowadzonych przez ustawodawcę.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami Stowarzyszenia do prowadzenia swoich spraw będą mogły zatrudniać swoich członków.

Inna z wprowadzonych zmian pozwala Członkom Zarządu pobierać wynagrodzenie za pełnienie funkcji. Kolejna zmiana polega na tym, iż do założenia stowarzyszenia zamiast obecnych piętnastu osób, wystarczające będzie zebranie siedmiu osób zamierzających założyć stowarzyszenie, które uchwalą statut stowarzyszenia oraz wybiorą komitet założycielski albo władze stowarzyszenia.

Do tej pory to komitet założycielski składał do rejestru sądowego wniosek o rejestrację wraz ze statutem, listą założycieli, zawierającą imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli, protokołem z wyboru władz stowarzyszenia oraz adresem siedziby stowarzyszenia. Po zmianie ustawy to zarząd jest organem właściwym do złożenia takiego wniosku. Wniosek taki musi być podpisany przez wszystkich Członków Zarządu.

Wprowadzono również możliwość tworzenia przez Stowarzyszenia terenowe jednostki organizacyjne. Zgodnie z ustawą terenowa jednostka organizacyjna prowadzi działalność na podstawie statutu stowarzyszenia. Na zasadach i w trybie określonym w statucie stowarzyszenia terenowa jednostka organizacyjna może przyjąć regulamin określający szczegółową jej organizację i sposób działania.

Ponadto uregulowano, iż „W umowach między stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz w sporach z nim stowarzyszenie reprezentuje członek organu kontroli wewnętrznej wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą walnego zebrania członków (zebrania delegatów).”

Nowelizacja wprowadza również szereg zmian w odniesieniu do zakładania oraz funkcjonowania stowarzyszenia zwykłego, o czym będzie mowa w kolejnym artykule.

poniedziałek, 28 marzec 2016 11:39

Rezygnacja Członka Zarządu skuteczna

Rezygnacja Członka Zarządu jest skuteczna gdy zostanie złożona Spółce kapitałowej reprezentowanej przez jednego członka zarządu lub prokurenta. Taką uchwałę w dniu 31 marca 2016 r. podjął Sąd Najwyższy w składzie siedmioosobowym w sprawie o sygnaturze III CZP 89/15.

Podjęta Uchwała była odpowiedzią na pytanie przedstawione na wniosek Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego o następującej treści: „Czy przy składaniu przez członka zarządu oświadczenia woli o rezygnacji z pełnienia tej funkcji spółka kapitałowa, w razie braku odmiennego postanowienia umownego (statutowego), jest reprezentowana przez jednego członka zarządu lub prokurenta (art. 205 § 2 oraz art. 373 § 2 k.s.h.), radę nadzorczą lub pełnomocnika powołanego uchwałą zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia akcjonariuszy (art. 210 § 1 oraz art. 379 § 1 k.s.h.), przez organ uprawniony do powoływania członków zarządu, czy – w braku rady nadzorczej – przez zgromadzenie wspólników (walne zgromadzenie)?

Na początku trzeba zaznaczyć, że w wyniku rezygnacji mandat członka zarządu spółki kapitałowej (z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnej) wygasa, a do złożenia rezygnacji stosuje się odpowiednio przepisy o wypowiedzeniu zlecenia przez przyjmującego zlecenie (art. 202 § 4 i 5 oraz art. 369 § 5 i 6 k.s.h.). Oświadczenie woli o rezygnacji jest czynnością jednostronną, która nie wymaga przyjęcia. Oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią. Odwołanie takiego oświadczenia jest skuteczne, jeżeli doszło jednocześnie z tym oświadczeniem lub wcześniej (art. 61 § 1 k.c. w zw. z art. 2 k.s.h.).

Ustalenie, czy rezygnacja członka zarządu była skuteczna, ma niezwykle istotne znaczenie dla stwierdzenia, czy ponosi on odpowiedzialność za dane zobowiązanie, co w konsekwencji ma wpływ na sytuację prawną wierzycieli.

W orzecznictwie Sądu Najwyższego i sądów powszechnych zarysowały się trzy dominujące stanowiska, w świetle których – w braku odmiennego postanowienia umownego (statutowego) – oświadczenie woli członka zarządu spółki kapitałowej o rezygnacji ze sprawowania tej funkcji powinno być złożone:

1) jednemu członkowi zarządu lub prokurentowi spółki zgodnie z art. 205 § 2 oraz art. 373 § 2 k.s.h. (wyrok SN z dnia 21 stycznia 2010 r., II UK 157/09; wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 29 maja 2013 r., I ACa 147/13);

2) radzie nadzorczej lub pełnomocnikowi powołanemu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością uchwałą zgromadzenia wspólników, zgodnie z art. 210 § 1 k.s.h., a w spółce akcyjnej uchwałą walnego zgromadzenia, zgodnie z art. 379 § 1 k.s.h. (postanowienie SN z dnia 19 sierpnia 2004 r., V CK 600/03; wyrok SN z dnia 27 stycznia 2010 r., II CSK 301/09; wyrok SN z dnia 3 listopada 2010 r., V CSK 129/10; postanowienie SN z dnia 11 lipca 2014 r., III CZP 36/14);

3) organowi uprawnionemu do powoływania członków zarządu spółki (wyrok SN z dnia 7 maja 2010 r., III CSK 176/09; wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 10 września 2013 r., III AUa 1478/12; wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 27 sierpnia 2014 r., I ACa 895/13).

Sąd Najwyższy podjął uchwałę stwierdzając, iż „przy składaniu przez członka zarządu oświadczenia woli o rezygnacji z pełnienia tej funkcji spółka kapitałowa, w razie braku odmiennego postanowienia umownego (statutowego), jest reprezentowana przez jednego członka zarządu lub prokurenta (art. 205 § 2 oraz art. 373 § 2 k.s.h), jednakże z wyjątkiem przewidzianym w art. 210 § 2 i art. 379 § 2 k.s.h.”

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej ...

O Kancelarii

Kancelaria świadczy kompleksową obsługę klientów biznesowych oraz zapewnia usługi na rzecz klientów indywidualnych. Usługi kancelarii polegają na udzielaniu porad prawnych w różnych dziedzinach prawa.

Kontakt

Kancelaria Krystian Makowski © Wszystkie prawa zastrzeżone, realizacja: Guidance Group