środa, 28 wrzesień 2016 11:46

Aport przedsiębiorstwa do spółki

Wielu przedsiębiorców przez lata prowadzi swoją działalność w formie jednoosobowej działalności gospodarczej. Ta forma na początku prowadzenia działalności ma zdecydowaną zaletę, gdyż jest najprostszą. Poza tym jej założenie, a następnie prowadzenie jest nieskomplikowane, a także stosunkowo tanie. Wraz z rozwojem firmy forma ta ma jedną podstawową wadę, a mianowicie odpowiedzialność osoby fizycznej całym swoim majątkiem zarówno tym wchodzącym w skład przedsiębiorstwa jak i prywatnym.

Wobec powyższego na pewnym etapie rozwoju działalności należy zastanowić się nad koniecznością zmiany formy prowadzonej działalności. Przekształcając jednoosobową działalność, przedsiębiorca może wybrać wniesienie aportem firmy lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwa rozumianego jako zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych służących prowadzeniu działalności gospodarczej.

W wyniku aportu przedsiębiorca może zawiązać nową Spółkę bądź zwiększyć swój dotychczasowy udział w spółce lub wejść do spółki jako nowy wspólnik. Spółka przejmuje działalność przedsiębiorstwa z momentem zawarcia umowy przeniesienia przedmiotu aport na spółkę lub z dniem wskazanym w umowie aportowej. Cała procedura wniesienia przedsiębiorstwa do spółki trwa szacunkowo około jednego miesiąca.

W wyniku wniesienia takiego aportu do spółki nie powstają zobowiązania podatkowe w podatku dochodowym oraz w podatku od towarów i usług. Wnoszony majątek będzie miał wpływ na wartość kapitału zakładowego.

Na uwagę zasługuje fakt, iż obowiązek uiszczenia podatku dochodowego powstanie dopiero w momencie sprzedaży udziałów spółki przez przedsiębiorcę.

Istotną zaletą tej formy przekształcenia jest stosunkowo krótki czas realizacji i dość niskie koszty. Ważnym aspektem jest to, iż nie jest obligatoryjna współpraca z biegłym księgowym w zakresie wyceny. Należy zwrócić wagę, iż ze względu na ograniczenie ryzyka związanego z wyceną aportu, zarząd nowo powstałej spółki powinien wziąć pod uwagę przygotowanie niezależnej wyceny firmy czy zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Przekształcenie z wykorzystaniem aportu w postaci firmy czy zorganizowanej części przedsiębiorstwa jest dość skomplikowana operacją, która zazwyczaj wymaga wsparcia profesjonalisty w postaci radcy prawnego. Nieprawidłowo przeprowadzony proces będzie narażał firmę na ryzyko podatkowe związane z tym, iż organy podatkowe mogą uznać, że jako aport zostały wniesione elementy majątku, a nie firma czy zorganizowana część przedsiębiorstwa.

Published in Porady prawne
poniedziałek, 28 marzec 2016 11:39

Rezygnacja Członka Zarządu skuteczna

Rezygnacja Członka Zarządu jest skuteczna gdy zostanie złożona Spółce kapitałowej reprezentowanej przez jednego członka zarządu lub prokurenta. Taką uchwałę w dniu 31 marca 2016 r. podjął Sąd Najwyższy w składzie siedmioosobowym w sprawie o sygnaturze III CZP 89/15.

Podjęta Uchwała była odpowiedzią na pytanie przedstawione na wniosek Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego o następującej treści: „Czy przy składaniu przez członka zarządu oświadczenia woli o rezygnacji z pełnienia tej funkcji spółka kapitałowa, w razie braku odmiennego postanowienia umownego (statutowego), jest reprezentowana przez jednego członka zarządu lub prokurenta (art. 205 § 2 oraz art. 373 § 2 k.s.h.), radę nadzorczą lub pełnomocnika powołanego uchwałą zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia akcjonariuszy (art. 210 § 1 oraz art. 379 § 1 k.s.h.), przez organ uprawniony do powoływania członków zarządu, czy – w braku rady nadzorczej – przez zgromadzenie wspólników (walne zgromadzenie)?

Na początku trzeba zaznaczyć, że w wyniku rezygnacji mandat członka zarządu spółki kapitałowej (z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnej) wygasa, a do złożenia rezygnacji stosuje się odpowiednio przepisy o wypowiedzeniu zlecenia przez przyjmującego zlecenie (art. 202 § 4 i 5 oraz art. 369 § 5 i 6 k.s.h.). Oświadczenie woli o rezygnacji jest czynnością jednostronną, która nie wymaga przyjęcia. Oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią. Odwołanie takiego oświadczenia jest skuteczne, jeżeli doszło jednocześnie z tym oświadczeniem lub wcześniej (art. 61 § 1 k.c. w zw. z art. 2 k.s.h.).

Ustalenie, czy rezygnacja członka zarządu była skuteczna, ma niezwykle istotne znaczenie dla stwierdzenia, czy ponosi on odpowiedzialność za dane zobowiązanie, co w konsekwencji ma wpływ na sytuację prawną wierzycieli.

W orzecznictwie Sądu Najwyższego i sądów powszechnych zarysowały się trzy dominujące stanowiska, w świetle których – w braku odmiennego postanowienia umownego (statutowego) – oświadczenie woli członka zarządu spółki kapitałowej o rezygnacji ze sprawowania tej funkcji powinno być złożone:

1) jednemu członkowi zarządu lub prokurentowi spółki zgodnie z art. 205 § 2 oraz art. 373 § 2 k.s.h. (wyrok SN z dnia 21 stycznia 2010 r., II UK 157/09; wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 29 maja 2013 r., I ACa 147/13);

2) radzie nadzorczej lub pełnomocnikowi powołanemu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością uchwałą zgromadzenia wspólników, zgodnie z art. 210 § 1 k.s.h., a w spółce akcyjnej uchwałą walnego zgromadzenia, zgodnie z art. 379 § 1 k.s.h. (postanowienie SN z dnia 19 sierpnia 2004 r., V CK 600/03; wyrok SN z dnia 27 stycznia 2010 r., II CSK 301/09; wyrok SN z dnia 3 listopada 2010 r., V CSK 129/10; postanowienie SN z dnia 11 lipca 2014 r., III CZP 36/14);

3) organowi uprawnionemu do powoływania członków zarządu spółki (wyrok SN z dnia 7 maja 2010 r., III CSK 176/09; wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 10 września 2013 r., III AUa 1478/12; wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 27 sierpnia 2014 r., I ACa 895/13).

Sąd Najwyższy podjął uchwałę stwierdzając, iż „przy składaniu przez członka zarządu oświadczenia woli o rezygnacji z pełnienia tej funkcji spółka kapitałowa, w razie braku odmiennego postanowienia umownego (statutowego), jest reprezentowana przez jednego członka zarządu lub prokurenta (art. 205 § 2 oraz art. 373 § 2 k.s.h), jednakże z wyjątkiem przewidzianym w art. 210 § 2 i art. 379 § 2 k.s.h.”

Published in Porady prawne

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej ...

O Kancelarii

Kancelaria świadczy kompleksową obsługę klientów biznesowych oraz zapewnia usługi na rzecz klientów indywidualnych. Usługi kancelarii polegają na udzielaniu porad prawnych w różnych dziedzinach prawa.

Kontakt

  • Pn - Pt 10:00-18:00
  • ul. Czarnieckiego 30/31 lokal107, 73-110 Stargard
  • 663 965 022
  • [email protected]
Kancelaria Krystian Makowski © Wszystkie prawa zastrzeżone, realizacja: Guidance Group